Bugün, Tok Eczanesi Nöbetçidir.

Bugün, Tok Eczanesi Nöbetçidir.

Suçıkan Mahallesi 18 inci Madde Uygulaması Askı İlanı

Suçıkan Mahallesi 18 inci Madde Uygulaması Askı İlanı

Suçıkan Mahallesi 18 inci Madde Uygulaması Askı İlanı

İlçemizde Kentsel Dönüşüm kapsamında yapılan 86 konuttun içinde bulunduğu, İlçemiz Tekke Mahallesi Suçıkan mevkii,76 ada 9 ve 10 parsel, 78 ada 80, 81, 82, 83, 84, 85 ve 86 parseller ve 85 ada 64, 65 ve 66 parseller kapanan yol olduğundan 3194 sayılı imar kanunun 17. maddesi ve 2644 sayılı tapu kanunun 21. maddesine istinaden ihdas edilerek belediyemiz adına tescil edilmesi gerekmektedir. 18. madde uygulaması yapılabilmesi için İlçemiz Tekke Mahallesi tapunun Tekke mahallesi 76 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel sayılı taşınmazlar ile Tekke mahallesi tapunun 78 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ve 73 parseller, İlçemiz Tekke mahallesi, 79 ada 1 ve 2 parseller, İlçemiz Tekke mahallesi, 85 ada 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 47 parseller ve İlçemiz Tekke mahallesi 86 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 37 parsellerinden 17.04.2019 tarih ve 24 sayılı Belediye Encümen kararı ile İmar Kanununun 18 maddesinin uygulanmasına yönelik düzenleme sınırı geçirilmiş olup, düzenleme sınırında bahse konu olan;

İçemiz tekke mahallesi 78 ada 62 parsel Kadastro ayırma çapı ile 78 ve 79 parsel olup uygulamaya 79 parsel olarak 1127,13 m2 girmiştir, ayrıca 85 ada 13 parselde kadastro ayırma çapı ile 62 ve 63 parsel olup uygulamaya 63 parsel olarak 2194.64 m2 girmiştir.

18. madde uygulama yönetmeliğinin Parselasyon Planlarının Onayı başlıklı 39. maddesinde “Parselasyon planları, düzenleme işlerine ait bölgelerle beraber belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır. Ayrıca, mutat vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda planlar kesinleşir. Kesinleşen parselâsyon planlarının tescili için, mahalli tapu ve kadastro teşkilatına bilgi ve belgelerin gönderilmesi gerekir.” denilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen hükümler doğrultusunda müzekkere ekinde sunulan 18. madde uygulama dosyasının parselasyon planları ve dağıtım cetvellerine olduğu gibi kabul edilerek onaylanması için 24.04.2019 tarih ve 35 sayılı Belediye Encümen kararı alınmış olup Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı ilan panosunda 25.04.2019 -27.05.2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile askı ilanına çıkarılmış olup, İlgili vatandaşlarımızın ilan süresi içerisinde taşınmazları ile ilgili bilgileri almaları ve geçerli itirazları varsa dilekçelerini yazmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.


Diğer Haberler

Belediye SMS Bülteni!