YERLEŞİM MERKEZLERİ 7.BÖLÜM

 • 25 Nisan 2016
 • 519 kez görüntülendi.
YERLEŞİM MERKEZLERİ 7.BÖLÜM
 1. 6. Geçen bölümden devam

 

                YERLEŞİM MERKEZLERİ          7.BÖLÜM

 

52-Seydî-?: Vakıf köylerinden olan ve adını köydeki zâviyeden alan Seydî Köyü’nde II. Bâyezıd döneminde 1 imâm, 71 h., 4 m., 4 muâf; 1528’de 34 h., 4 k., 1 m., 1 pir, 1 malûl, 1 muhassıl; 1571’de ise 1 imâm, 91 h., 7 k., 2 m., 1 kellâvî, 1 zâviyedâr, 1 kethüda, 2 pir, 3 muâf ve 1 muhassılın meskûn olduğu köyde; buğday, arpa, yulaf, burçak, darı, mercimek, bostan zirâati yapılmakta, bağcılık ve hayvancılık ile uğraşılmakta ve 2 değirmen bulunmaktaydı. Ayrıca köy sınırları dâhilinde Murad-pınar adlı bir yaylak ta vardı. Köyün tarihlere göre hâsılâtı ise sırasıyla 7607, 5606 ve 5616 akçaydı.

53-Sultan-söğüdü-? Önceki dönemlerde Geyikler‘e tâbi olmasına rağmen, 1571’de Homa’ya tâbi olarak belirtilmiş olan köyde, II. Bâyezıd döneminde 16 h., 1 k., 1 sipâhi-zâde; 13 h., 3 k., 5 m., 1 pir, 1 âmâ; 1530’da 18 h., 1 m.; 1571’de ise 24 h., 5 k. meskûndur. Buğday ile arpa mahsûlâtının elde edildiği köyde, ayrıca hayvancılık, arıcılık ve bağcılık ta yapılmaktadır. Köyün gelirler yekûnu ise II. Bâyezıd döneminde 1285 akça; 1520’de 1488 akça; 1530’da 2420 akça; 1571’de ise 3870 akça idi.

 • Şüberük-?: Daha önce Geyikler‘e tâbi olmasına rağmen, 1571’de Homa‘ya tâbi olarak kaydedilmiş olan köyde; 1520’de 3 h., 1 k.; 1530’da 6 h., 2 m.; 1571’de ise 7 h., 2 k. mütemekkindir. Mahsûlât olarak buğday, arpa, çeltik, afyon elde edilen köyde, bağcılık yapılmakta, bir kışlak ile Yerce isimli bir çiftlik bulunmaktaydı. Köyün hâsılâtı 1520’de 562 akça; 1530’da 1177 akça; 1571’de ise 2214 akça idi.

55-Ulu-lorgaz-?: II. Bâyezıd döneminde 27 h., 1 k., 4 m., 1 pir; 1520’de 1 imâm, 22 h., 1 k., 3 sipâhi-zâde; 1530’da 21 h., 2 m., 1 pir, 1 malûl, 2 sipâhi-zâdenin meskûn olduğu köyde; 1571’de ise 61 h., 8 k., 4 m., 1 pir mevcuttur. Buğday, arpa, bostan, yulaf, ceviz, erzen, mercimek, afyon zirâati yapılmakta, bağcılık, hayvancılık ve meyvecilikle uğraşılmaktadır. Köyde altışar ay çalışan iki değirmen mevcuttur. Bunlara yüzyıl sonunda bir değirmen daha eklenmiştir. Ayrıca köy sınırları dâhilinde Kızıl-depe, Hüseyin-alanı, Köşkler-yurdu, Küçük-ayverdi adlı yaylaklar bulunmaktadır. Köyün gelirleri ise II. Bâyezıd döneminde 2097 akça; 1520’de 2254 akça; 1530’da 2299 akça; 1571’de ise 6291 akça idi.

56-Üç-kavak-?: II. Bâyezıd döneminde 1 h., 1 m., 6 kürekçi bulunan köyde, 1520’de ise herhangi bir reâyâ bulunmamaktadır. Çünkü köy halkının bir kısmı çeşitli sebeplerden fevt olmuş, bâzısı da Kızılbaş’a katılmış ve köyü terk etmiştir. Bu sûretle köy bu tarihte hâriçten ekilmektedir. Buna rağmen çeltik arkı uzun zaman battâl kalmıştır. 1530’a gelindiğinde ise köye 5 h.nin yerleştiği dikkati çekmektedir. Köyde meskûn olanların sayısı 1571’de ise 3 h.dir. Buğday, arpa, soğan ve çeltik zirâati yapılan köyde, Üç-kavak adlı bir çeltik arkı mevcuttur. Köyün hâsılâtı II. Bâyezıd döneminde 1498  akça,1529 1045 akça,1530 da 300 akça,1571 de ise 845 akçadır.

 

57-Yavı-kaşı ve Kara-öyük-?: Hiçbir tarihte meskûn olmayan köyde gallât ve gayruhûdan; II. Bâyezıd döneminde 200 akça; 1520’de 375 akça; 1530’da 400 akça; 1571’de ise 1400 hâsıl elde edilmektedir.

58-Yaycı-kuyusu-?: II. Bâyezıd döneminde 8 h., 3 sipâhi-zâde; 1520’de 5 h., 2 k,, 2 m., 9 sipâhi-zâde ve sipâhi-mütekâid; 1530’da 6 h., 1 divâne, 5 sipâhi-zâde; 1571’de ise I hatîb, 10 h., 3 k. mütemekkindir. Buğday, arpa, yulaf, burçak, bostan zirâati yapılan köyde, hayvancılık ta uğraş alanıdır. Köy sınırları dâhilinde 1571’de bir de Kayadlı adlı yaylak bulunmaktadır. Köyün hâsılâtı II. Bâyezıd döneminde 682 akça; 1520’de 1524 akça; 1530’da 2000 akça; 1571’de ise 600 akçaydı.

59-Yedi-oluk ve Kızıl-kuyu-?: Adına İlk kez 1530 tarihli defterde rastladığımız köyde, bu tarihte 5 h. bulunmaktadır. 1571’de ise 3 h., 1 k. mütemekkindir. Buğday, arpa, yulaf, bostan zirâati yapılan köyün yekûn gelirleri 1530’da 205 akça; 1571’de ise 405 akça idi.

60-Yüreğir-YÜREĞİL: II. Bâyezıd döneminde 26 h., 4 k., 2 m.; 1520’de 37 h., 4 k., 11 m., 1 pir; 1530’da 1 imâm, 53 h., 7 m., 1 marîz, 1 pir; 1571’de ise 1 imâm, 66 h., 10 k., 3 m., 1 merd-i tîmâr, 4 muâfın mütemekkin olduğu köyde; buğday, arpa, yulaf, burçak zirâati yapılmakta, hayvancılık ve bağcılıkla uğraşılmaktaydı. Köy sınırları dâhilinde bir de kışlak bulunuyordu. Köyün hâsılâtı II. Bâyezıd döneminde 2036 akça; 1520’de 3964 akça; 1530’da 4994 akça; 1571’de ise 8500 akçaydı.Bu köy günümüzde Yüreğil adıyla Dazkırı İlçesi sınırlarındadır.

 

2-GEYİKLER Kutlu-diğin’e Tâbi Köyler

 

 • Çaycugaz-: 1520’de 8 h., 2 m., 1 pir bulunan köyde; 1530’da 5 , 1 pir; 1571’de İse 5 h. mütemekkindir. Buğday, arpa, yulaf, burçak, afyon, bostan zirâati yapılan köyde, bir de Küçük-oluk adlı yaylak bulunmaktadır. Köyün gelirler yekûnu 1520’de 2464 akça; 1530’da 1173 akça; 1571’de İse 2365 akçadır.
 • Çeltükci: 1520’de 14 h.} 2 m.; 1530’da 13 h., 1 pir, 1 divâne; 1571’de ise 10 h., 3 k., 1 muâf meskûndur. Buğday, arpa, yulaf, afyon, bostan, mercimek, burçak zirâati yapılan köyde, bağcılık ve hayvancılık ta yapılmaktadır. Köyün hâsılâtı 1520’de 4062 akça; 1530’da 3500 akça; 1571’de ise 4499 akçaydı.
 • Çerçin-ini: 1520’de 13 h., I k., 3 m., 1 muhassıl, 7 sipâhi-zâde; 1530’da 17 h., 1 m., 1 müstaid, 1 sâhib-i berât, 9 sipâhi-zâde; 1571’de ise 19 h., 4 k., 5 muâf, 1 sipâhi, 3 sipâhi-zâdenin mütemekkin olduğu köyde, buğday, arpa, nohud, yulaf, çörek otu, kepek, mercimek, bostan, burçak, afyon mahsûlâtı elde edilmekte, yine arıcılık, hayvancılık yapılmaktaydı. Köyün hâsılâtı 1520’de 4031 akça; 1530’da 2000 akça; 1571’de ise 4282 akça idi.
 • Çoban-kuyusu: 1520’de 4 h., 3 k., 3 kürekçinin mevcut olduğu köyde; 1530’da 11 h.; 1571’de ise 21 h., 5 k., 3 m., 1 müezzin mütemekkindir. Buğday, arpa, yulaf, burçak, mercimek, bostan mahsûllerinin elde edildiği köyde, hayvancılık ta yapılmaktaydı. Ayrıca köyde, Gün-samsam, Ulu-çağı, Gündüz Ulu-çağı ve Eski Ulu- çağı yaylakları bulunmaktaydı. Köyün gelir yekûnu ise 1520 ve 1530’da 1475 akça; 1571’de ise 4161 akçadır.
 • Donuz-deresi: 1520’de 7 h., 2 k., 1 m., 3 pir, 4 sipâhi-zâde; 1530’da 7 h., 1 pir, 7 sipâhi-zâde; 1571e gelindiğinde ise 21 h., 4 k., 1 pir meskûndur. Mahsûlât olarak buğday, arpa, yulaf, burçak, erzen, bostan, afyon elde edilen köyde, bağcılık ve hayvancılık yapılmakta, ayrıca bir değirmen ve çayır bulunmaktaydı. Köyün hâsılâtı 1520’de 2371 akça; 1530’da 1789 akça; 1571’de ise 2975 akçadır.
 • Düden: 1520’de 1 imâm, 38 h., 2 k., 10 m., 1 müezzin, 2 sipâhi-zâde bulunan köyde; 1530’da 47 h., 4 m., 2 köprücü, 3 sâhib-i berât, 6 sipâhi-zâde; 1571’de ise 51 h., 9 k., 2 m. meskûndur. Buğday, arpa, yulaf, burçak, bostan, afyon, mercimek, fık zirâati yapılan köyde, hayvancılık, arıcılık, bağcılıkla da uğraşılıyordu. Turgud-oğlu ve Gölcük adlı yaylakların bulunduğu köyde, ayrıca Derbend, Kızılca Yusuf ve Yenice- ışık adlı hâssa çiftlikler mevcuttu. Köyün hâsılatı ise tarihlere göre 1520’de 6961 akça;1530’da 4033 akça; 6628 akça idi.
 • Güdül: Köyde; 1520’de 8 , 1 k., 3 m., 2 muâf, 2 sipâhi-zâde; 1530’da 9 h., 2 sipâhi-zâde; 1571’de ise 9 h., 4 k., 1 m., 3 sipâhi mütemekkindir. Buğday, arpa,yulaf, bostan, afyon, nohud zirâati yapılan köyde, bağcılık ve hayvancılık ile de uğraşılmaktadır. Yine köyde Kuyucak adlı yaylak bulunmaktadır. Köyün yekûn gelirleri ise tarihlere göre sırasıyla 1520’de 2000, 1530’da 1265 ve 1571’de 3685 akçadır.
 • Karaca: 1520’de 1 h.nin bulunduğu köyde; 1530’da ise sipâhiye tâbi herhangi bir nüfus bulunmamaktadır. 1571’de ise 14 h., 1 m., 5 sipâhi-zâde mevcuttur.Buğday, arpa, yulaf, burçak, mercimek, afyon, bostan zirâati yapılan köyde, bir değirmen ve Gökçe-kuyu adlı yaylak mevcuttur. Köyün gelirler yekûnu ise 1520’de 352 akça; 1530’da 843 akça; 1571’de ise 4100 akça idi.
 • Konacı: Bâyezıd döneminde 8 h., 3 m., 2 sipâhi-zâde; 1520’de 2 k., 6 m.. 4 sipâhi-zâde; 1530’da 13 h., 2 pir, 9 sipâhi-zâde; 1571’de ise 15 h., 5 muâf mütemekkindir. Buğday, arpa, yulaf, mercimek, bostan mahsûlâtı elde edilen köyde, hayvancılık, arıcılık ve bağcılıkla da uğraşılmaktadır. Köyün hâsılatı ise II. Bâyezıd döneminde 887 akça; 1520’de 1657; 1530’da 2838; 1571’de ise 3134 akça idi.
 • Konacı diğer: Adına ilk kez 1520 tarihli defterde rastladığımız bu köyde söz konusu tarihte, 3 h., 1 k., 1 m.; 1530’da 6 h., 1 m., 1 divâne, 2 sipâhi-zâde; 1571’de ise 22 h. mevcuttur. Buğday, arpa, yulaf, nohud, bostan ziyareti yapılan köyün tarihlere göre hâsılâtı ise, 1520’de 595; 1530’da 349; 1571’de 1200 akçadır.
 • Moğolta-öyüğü ‘ : 1520’de 6 h., 1 m., 1 malûl, 5 sipahi-zâdenin bulunduğu köyde; 1530’da 11 h., 1 m., 1 malûl, 6 sipâhi-zâde; 1571’de ise 17 h., 4 k. meskûndur.Buğday, arpa, yulaf, burçak, mercimek, bostan, afyon zirâati yapılan köyde, bağcılık vehayvancılık ile de uğraşılmaktadır. Yine Boz-samed ve Turgudlar-yurdu adlı yaylaklar köy sınırlan dâhilinde mevcuttur. Köyün hâsılâtı ise 1520’de 1816; 1530‘da 1600; 1571’de 8594 akçaydı.
 • Moğolta-öyüğü diğer: 1520’de 1 h., 1 m.in bulunduğu köyde; 1530’da 3 h., 2 m.; 1571’de ise 6 h. mütemekkindir. Buğday, arpa, yulaf, afyon yapılan köyün hâsılâtı 1520’de 1512 akça; 1530’da 938 akça: 1571’de ise 2094 akça idi.
 • Nısf Ala-çayır: Bâyezıd dönemi defterinde adına rastlanılmayan köyde, 1520’de 4 h., 2 k., 2 m., 4 sipâhi-zâde; 1530’da 5 h., 1 âmâ, 7 sipâhi-zâde; 1571’de ise 1 imâm, 13 h., 4 k., 1 muâf meskûndur. Köyde elde edilen mahsûller; buğday, arpa, burçak, yulaf, bostan, mercimektir. Yine bağcılık ve hayvancılıkla uğraşılan köyde, kızılcık için resim de alınmaktadır. Köyün gelir yekûnu 1520’de 895 akça; 1530’da 1344 akça; 1571’de ise 2109 akçadır.
 • Nısf Ala-çayır: 1520’de 3 h., 5 sipâhi-zâdenin meskûn olduğu köyde; 1530’da 2 h., 1 m., 6 sipâhi-zâde; 1571’de ise 9 h., 3 k,, 1 malûl, 1 müezzin bulunmaktadır. Buğday, arpa, burçak, yulaf, bostan, mercimek, afyon mahsûllerinin elde edildiği köyün tarihlere göre hâsılâtı ise. 1520’de 889; 1530’da 1236; 1571’de 2080  AKÇA
 • Pınar-başı: 1520’de 25 h., 4 k., 4 m., 2 sipâhi-zâde; 1530’da 28 h., 4 m., 1 sipâhi-mazûl; 1571’de ise 1 imâm, 19 h., 1 m., 1 sipâhi-zâdenin mütemekkin olduğu köyde; buğday, arpa, yulaf, burçak, afyon, nohud, bostan mahsûlleri elde edilmekte, hayvancılık ve arıcılık yapılmaktaydı. Ayrıca köyde bir hâssa çiftlik mevcuttu. Köyün hâsılâtı ise 1520’de 4868; 1530’da 4622; 1571’de 6022 akça idi.

                                                                                                                                                        DEVAM EDECEK

GELECEK YAZI  16 TUĞRUL-17 UŞAKLU-18 YAYLIK KÖYLERİ VE MEZRALAR

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Kişi Doğrulama Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.